Målet med møte om Kulturminneplan for Bremanger neste torsdag den 31.oktober er at alle skal bli meir medvetne på kva kulturskattar som er i nærmiljøet. Og at dei vert løfta fram og levandegjort for etterkomarar, og for besøkande. Kombinasjonen av natur- og kulturopplevingar blir stadig meir aktuelt.

Kommunen håpar at temaet engasjerer, og at alle ser verdien av å ha ein kulturminneplan.

Tiltaka som er skissert i Handlingsdelen av planen er forslag. Det kan vere greit å sette seg nokre hårete mål,- til slutt er det våre nyvalde politikarar som må prioritere. Kva meiner de?

Reidun Øvrebotten og kultursjef Grete Berntzen leiar møte i grendahuset der det også vert lagt opp til diskusjon i grupper. Tema for diskusjonen er:

  1. Kva meiner du er dei viktigaste kulturminna i di bygd?
  2. Har du idear om korleis historia til desse kulturminna kan visast fram, formidlast?
  3. Kva tiltak meiner du er viktig for kommunen som eigar av kulturminner? Gje eksempel
  4. Om du skal presentere Bremanger kommune si kulturhistorie til besøkande, kva kulturminne vil du trekke fram og kvifor?
  5. Har du idear om nye reiselivstilbod basert på natur- og kulturopplevingar i di bygd, og i kommunen?
  6. Har du konkrete innspel til utkastet til Kulturminneplan (tillegg, endringar)?
  7. Kunne du tenke deg å bidra med registrering eller formidling av kulturminner i di bygd?
  8. Andre innspel?

KULTURMINNEPLAN BREMANGER KOMMUNE