Innbyding

 

– Eg er imponert over at så mange vart med på tre dugnadslaurdagar på rad denne våren, seier Åsmund Berthelsen, leiar for Botnane og Årebrot grendalag. Han vil takke alle som var med. Totalt deltok 32 personar på desse dugnadane. Nokon var med på fleire, men tanken var at folk skulle få fleire alternativ til å vere med.

Den siste dugnaden var strandrydding 13. juni der det vart fylt ein konteiner med det ein fann i fjøra. Om nokon har lyst og høve til å halde fram med strandrydding finn dei sekkar og hanskar ved inngangen til forsamlingslokalet i Botnane, melder primus motor for denne dugnaden Vetle Aase Øvrebotten.

Dei to føregåande laurdagane var det dugnad på dei to grendahusa og kaiskuret på Villevika. I Botnane vart det skifta utedører, måla 1,5 vegg og vaska inne. Ved grendahuset på Årebrot vart det rydda både ute og inne. Gamle leikeapparat vart tekne ned, kledning vart skifta og utsikta til vatnet vart betydeleg betre etter at fleire tre vart saga ned. Inne vart det vaska og rydda, og hengt opp kunst og gamle skuleplansjar. Kaiskuret på Villevika fekk eit nytt lag med måling.

 

 

 

Bileta er tekne av; Andreas Øvrebotten, Elisabeth Ruud Nordbotten, Ingunn Øvrebotten og Magni Øvrebotten.

Søndag 5. juli vert det omvising på Diktarstien i Botnane kl. 14.00, og kafe i Botnane grendahus kl. 16.00. Dette vert kanskje den einaste tillyste omvisinga på Diktarstien etter Jan-Magnus Bruheim i år, med Magni Øvrebotten som omvisar.

I fjor var det sju slike omvisingar med høve til å kjøpe seg mat på kafeen etterpå. – Dei som vil vere med på omvising 5. juli kan gje meg eit vink på mobil 970 55201, seier Magni Øvrebotten. Ho gler seg elles over at mange går stien på eiga hand og håpar at skilta gjev dei den informasjonen dei treng undervegs.

Bergens Tidende 26. mai 2002: Onsdag i veka som gjekk vart den siste krigsveteranen frå heimbygda mi gravlagd. Ho Sigrun Solberg. Ho hadde runda dei hundre år med godt og vel eit kvart år. Hundre år levd liv.

Ungdomsbilete av Sigrun Solberg teke i 1922, då ho var 20 år.

Av Fridtjov Urdal (f. 1952), sambygding frå Årebrot

Strevsame år dei aller fleste. Oppvaksen på ein kystgard i ein stor syskenflokk. I ei tid då alle måtte vere med å få til rettes det som skulle på bordet. Enten det no skulle hentast frå land eller hav. Som skikken var reiste ho ut i teneste nokre ungdomsår. Det fall henne til ansvar å take seg av heimegarden og aldrande foreldre. Kva draumar ho hadde for livet kjenner ikkje vi. Ho var ikkje av dei som bar hjarta utanpå vesten. Det var ingenting uvanleg med ho Sigrun. Ho var som dei andre kvinnene her i bygda. Ho hadde blå gabardinkåpe og når ho skulle med rutebåten så knytte ho sjalet over hatten, for å vere sikker på at den ikkje skulle blåse på sjøen.

Eit vanleg menneske, men likevel var det ikkje alt som var vanleg. Det vart sagt at ho var sanndrøymt. Og så var det det at ho var ei av dei som hadde vore med. Ein kalla det ikkje krigsinnsats og motstandsarbeid, der eg kjem frå. Ein nøgde seg med: Dei som var med. Ho var av desse. Ein soldat utan uniform, ein partisan.

Vi kunne vel ha tenkt oss å spurt òg, men slik var ikkje skikken. Dei som verkeleg hadde vore med, dei fortalde sjeldan om det. Det var slik med ho Sigrun òg. «Det vart no slik», var ofte vendinga om ein kom inn på emnet. Krigsheltar var noko framandt, anten det no var ho Sigrun eller andre av dei som hadde vore med.

Det fall ikkje så lett, all den tid ein hadde sett dei i så mange kvardagslege gjeremål. Dei var som dei hine når dei stod med ræva i veret, og potetgrevet i nevane. Eller kom ruggande med ei høybør på ryggen og med avskorne  gummistøvlar på føtene. Heltane dei ter seg ikkje slik, trudde vi. Dei hadde uniform med striper og helste på kongen. Ingen av dei vi kjende tedde seg slik. Dei bar ikkje medalje på bringa på 17. mai eingong. Berre ein blyg maiblome. Annast ville dei ha fått ord på seg.

Men inst inne trur eg vi likevel visste eitkvart anna, og at vi var stolte over det på vår vis. Ho Sigrun søkte ikkje striden, den kom heim i tunet til henne. Stod der ei haustnatt og banka på døra. Menn i uniform var komne vestanfrå. Radioagentar som skulle sende melding om skipstrafikken på kysten.

Dei trong husrom, dei trong hjelp på så mange vis. Nokon som kunne vere auge og øyre for dei. Nokon som  kunne gå med melding, kome med mat når det trongst. Take ein klevask ein og onnor gong. Om ho tenkte på at ho var soldat utan uniform? Ho kjende vel lite til Bern-konvensjonen om soldatar og sivile i krig. Det er ikkje sikkert at det hadde gjort noko frå eller til for ho Sigrun. Ho hjelpte, slik folk var vane med å hjelpe når noko stod på. No stod det på.

Kontakt med fienden. Ho visste vel kva vågnad det var ho tok. Sysken sat alt i fangenskap, andre var or landet. Det kunne vere nok i ei slekt, med det som alt var. Det var enno tidleg i striden og uvisst kor det ville ende. Men ho Sigrun tok ingen slike taktiske omsyn. Om ho tenkte så mykje over dei store ord –  fridom, folk og fedreland? Ja, det veit eg ikkje. Det var ord som ein helst ikkje tok i munnen. Det byrja kan hende som hjelp menneske til menneske. Innsatsen vert ikkje mindre, børa ikkje lettare av den grunn. Ho kom gåande skogaleies så ingen skulle sjå. Ho kom stilt roande i landskuggen, for ingen måtte sjå og ingen måtte høyre. Om dei såg og høyrde så måtte dei ikkje forstå.

Dei som kom vestfrå var væpna og bar uniform. Dei kom og dei for vestover att. Nye kom og for att. Slike som ho Sigrun dei var der heile tida. Kvar dag, dei reiste ingen stad. Dei måtte vere der dei var, på sin stad i kvardagen. Det vert kvardag av alt. Det er kvardag om det er krig og okkupasjon aldri så mykje. «Visst tenkte ein på kor det skulle kunne gå, men ein måtte berre riste det av seg før det fekk bite seg fast». Heime var det to gamle foreldre og garden, sauene, kyrne, potetene i åkeren, alt dette som skulle gjerast. Alt det som var så sjølvsagt at det mest ikkje var omsnakkandes ein gong. Attåt dette det hemmelege livet, det ingen, eller så få som råd var, skulle vite noko om. Alt ein måtte bere åleine. Redsla som kunne hogge til når ein båt brått svinga inn under land. Eller når nokon uventa banka på døra. Er det no dei kjem? Alt uventa som kunne vere ein fare.

Slik såg Sigrun Solberg ut under krigen. Bilete er teke då ho var 40 år i 1942. Ludvig Solberg har lånt oss bileta. Han eig i dag garden på Solberg der Sigrun Solberg budde til ho vart langt oppi 90-åra.

Det gjekk godt lenge. Men i mars 45 vart stasjonen «Roska» peila og teken, løytnant Svardal fall og løytnant Peersen vart fanga. Nettet av hjelpesmenn rakna. Ved nær eit «slumpehøve» vart ho Sigrun varsla og fekk høve til å kome seg til skogs. Ho såg båten svinge til land. Det stod berre om ein ting; kome seg vekk. «Du kan vete eg tenkte på ho mor og han far heime, to gamle menneske. Kva dei vil gjere med dei?»

Komme seg bort. «Det er då ein får sjå kva grannar ein har og kven folk er». Ho takka dei som hjelpte henne då ho var på flog. Men ho lasta ikkje dei som var redde og ikkje torde.» Vi var redde alle i hop når det kom til stykkje, kan ikkje seie anna». Nei, ho brukte så visst ikkje store ord om seg sjølv og kva ho hadde vore med på.

Då freden kom reiste ho heim så fort ho kunne. Det var vår og mykje ugjort. Heime i grinda stod kvardagen og tok imot. Ho gjekk frå krig til fred gjennom grinda heime. Det var som kvardagsmenneske min generasjon lærde slike som ho Sigrun å kjenne. No går dei siste av desse or tida, om nokre tiår kverv dei or manneminne og vert segn og historie.

 

 

 

 

30.mars 2020

Til medlemmene i Botnane og Årebrot grendalag

Det er tid for å betale kontingenten for 2020. Som i 2019 kostar det 150 kr for personar over 18 år. For dei mellom sju og 18 år kostar det 50 kr. 

De kan betale til bankkonto 3775.65.59177 eller bruke Vipps 501465. Skriv på innbetalinga at det gjeld kontingent for 2020! 

Send oss ei melding også med opplysningar om e-postadresse, slik at vi kan sende informasjon og meldingar direkte til dykk! Send e-post eller tekstmelding til:

asmund.berthelsen@icloud.com eller 93237073.

Grendalaget har eit aktivt år bak seg, med mange tilskipingar og tiltak. Og vi arbeider med å påverke i fleire saker som gjeld båe bygdene.

Vi har også omfattande planar for 2020, men koronasituasjonen stoppar også oss. Difor vert det ikkje søndagskafear eller andre fellesarrangement før det vert lempa på tiltaka som er sett i verk. 

Men vi arbeider på med ein del tiltak og prosjekt som ikkje krev at folk samlast. Arbeidet med å tilrettelegge for at folk skal sjå og verte informert om gravrøysane i Botnane held fram. Og vi har tinga nye ytterdører til grendahuset i Botnane. Vi skal også tinge nye utebord og benkar til grendahuset på Årebrot. Der skal vi rydde vekk gamle og øydelagde leikeapparat og benkar. 

Vi står på for å få skikkeleg breiband og mobildekning og for å få både rusta opp Frøysjøvegen der det trengst, og  å få redusert fartsgrensa gjennom Botnane. Gatelys i Sørbotten står også på programmet. På årsmøte kom det fram iide om at ein bør vurdere å bruke ledlys og solceller.

Og så håpar vi altså at dei arrangementa vi planlegg også kan gjennomførast, både søndagskafeane, 17.mai, jonsokfeiring, sommarbasaren, fiskekonkurranse, hjortefest og kanhende også ein julemarknad. Vi er også med på ein felles strandryddeaksjon, men veit endå ikkje korleis den skal gjennomførast.

Få gjerne med dykk fleire som medlemmer i grendalaget. Pr. i dag er vi mellom 50 og 60 medlemmer som bur i dei to bygdene eller har tilknyting til ei eller båe bygdene. 

Beste helsing

Åsmund Berthelsen

(leiar i styret)

Mobil: 93237073

E-post: asmund.berthelsen@icloud.com