Friluftsgudsteneste i Botnane 16. august

 

Aktuelt

Dagens Fridtjov

Kunnskapen er som ei not,
mest berre hol.

Rydde ved gravrøysane 21.-22.august?

Vi har kome langt med rydding kring gravrøysane i Botnane. Men står att eit par dagar med å hogge ein del og knuse kvist i Vikja. Vi må få betre utsyn mot sjøen, og dei som fer sjøvegen må også kunne sjå røysane. Vi må samle veden vi har hogge, og vi må få vekk ein del gamalt skrot både ved Storrøysa i Sørbotten og i Vikja.

Vi har ikkje heilt bestemt kva tid det kan bli, men vil gjerne vite om det er nokon som har høve til å vere med fredag 21. og laurdag 22.august!

Frilufts-gudsteneste 16. august

Søndag 16. august, kl. 16.00, skal prest Gunnar Torset ha friluftsgudsteneste i Botnane. Planen er å ha gudstenesta på Jørnjorda.

Om vind og vêrtilhøve gjer det uråd er plan B å vere ute bak grendahuset, og plan C å ha preika i den gamle skulestova i Botnane grendahus, opplyser Elisabeth Ruud Nordbotten.

Helleristingar i Nøredalen?

Rett før 2. verdskrig var Thorbjørn Øvrebotten i Hornbakkane og henta heim geitene då han tykte han såg helleristingar i fjellet under Kjøtskora, ved foten av Storehornet i Nøredalen. Han var attende for å sjå etter dei, men fann dei ikkje att. 14. juli 2020 var arkeolog Berit Gjerland på synfaring der.

Basarinntekt på vel 30.000 kroner

Botnane og Årebrot grendalag fekk inn vel 30.000 kroner på basaren 12. juli. Det var mange fine gevinstar og mange av dei var heimelaga.   I desse kornoatider var det plass til vel 50 personar på Årebrot grendahus, og det var påmelding.

Inntektene frå basaren går for det meste til drift og vedlikehald av grendahusa i Botnane og på Årebrot. Grendalaget takkar for godt loddsal, hjelp og frammøte til basaren.

Fridtjov på veggen

Tjue databilete laga av Fridtjov Urdal prydar no den største veggen når du kjem inn på Årebrot grendahus. Det var Botnane og Årebrot grendalag som tok kontakt med Fridtjov om å kjøpe bilete til føremålet. Det skulle det bli ei råd med, let han om, men han ville ikkje ha betaling for dei. Bileta er såleis ei gåve frå Fridtjov Urdal til heimbygda Årebrot.

120 medlemmer i grendalaget

Det vart ein god auke i talet på medlemmer i Botnane og Årebrot grendalag denne våren. Gamle medlemmer vart purra og betalte og nye melde seg inn. Totalt har grendalaget no 120 betalande medlemmer. Det kostar 150 kroner i året og pengane går til ulike tiltak for bygdene våre.

Styret i BÅG 2020-21

Åsmund Berthelsen vart attvald som leiar for Botnane og Årebrot grendalag på årsmøte 7. mars. Nina Seljestokken held fram som nestleiar og Vetle Aase Øvrebotten og Tone Seljestokken som styremedlemmer. Elisabeth Ruud Nordbotten stod ikkje på val.

Historia til gravrøysane

Riksantikvaren har løyvd 282.000 kr. til informasjon og tilrettelegging for publikum ved dei største gravrøysane i Botnane. Det skal lagast skilt og stoppeplassar.

Målet er å auke kunnskapen om røysane og sette dei inn i ein større samanheng, og gjere dei meir tilgjengelege for folk.  På grunn av koronaen må vi utsette opninga, men alt arbeidet skal bli ferdig i år.

Aktivitetskalender for 2020

Styret i grendalaget har sett opp ein aktivitetsplan for 2020, med oversikt over datoar for kafear, dugnader og basar, osv. Dette for at folk skal kunne planlegge å vere med om dei kan.

Ønskjer du å leige lokale?

Turar

Botnane og Årebrot kan by på mange turar – sjekk dei ut her!