30.mars 2020

Til medlemmene i Botnane og Årebrot grendalag

Det er tid for å betale kontingenten for 2020. Som i 2019 kostar det 150 kr for personar over 18 år. For dei mellom sju og 18 år kostar det 50 kr. 

De kan betale til bankkonto 3775.65.59177 eller bruke Vipps 501465. Skriv på innbetalinga at det gjeld kontingent for 2020! 

Send oss ei melding også med opplysningar om e-postadresse, slik at vi kan sende informasjon og meldingar direkte til dykk! Send e-post eller tekstmelding til:

asmund.berthelsen@icloud.com eller 93237073.

Grendalaget har eit aktivt år bak seg, med mange tilskipingar og tiltak. Og vi arbeider med å påverke i fleire saker som gjeld båe bygdene.

Vi har også omfattande planar for 2020, men koronasituasjonen stoppar også oss. Difor vert det ikkje søndagskafear eller andre fellesarrangement før det vert lempa på tiltaka som er sett i verk. 

Men vi arbeider på med ein del tiltak og prosjekt som ikkje krev at folk samlast. Arbeidet med å tilrettelegge for at folk skal sjå og verte informert om gravrøysane i Botnane held fram. Og vi har tinga nye ytterdører til grendahuset i Botnane. Vi skal også tinge nye utebord og benkar til grendahuset på Årebrot. Der skal vi rydde vekk gamle og øydelagde leikeapparat og benkar. 

Vi står på for å få skikkeleg breiband og mobildekning og for å få både rusta opp Frøysjøvegen der det trengst, og  å få redusert fartsgrensa gjennom Botnane. Gatelys i Sørbotten står også på programmet. På årsmøte kom det fram iide om at ein bør vurdere å bruke ledlys og solceller.

Og så håpar vi altså at dei arrangementa vi planlegg også kan gjennomførast, både søndagskafeane, 17.mai, jonsokfeiring, sommarbasaren, fiskekonkurranse, hjortefest og kanhende også ein julemarknad. Vi er også med på ein felles strandryddeaksjon, men veit endå ikkje korleis den skal gjennomførast.

Få gjerne med dykk fleire som medlemmer i grendalaget. Pr. i dag er vi mellom 50 og 60 medlemmer som bur i dei to bygdene eller har tilknyting til ei eller båe bygdene. 

Beste helsing

Åsmund Berthelsen

(leiar i styret)

Mobil: 93237073

E-post: asmund.berthelsen@icloud.com